VOCALE

 • În limba română sunt şapte (7) vocale: a, ă, â/â, e, i o, u.
 • Dintre acestea, e, i, o, u pot fi şi semivocale.
 • În combinaţie cu o vocală, semivocalele formează diftongi: ea, eo, ia, io, iu, ie, oa, ua, uă,… Ex.: mea, vreo, iarna, creion, studiu, baie, floare, steaua, două…
 • O vocală + 2 semivocale = triftong: eai, eau, iai, iau, iei, oai, ioa, eoa: mergeai, mergeau, tăiai, tăiau, iau, iei…

Ex.: mergeai, mergeau, tăiai, tăiau, iau, iei…

 

 1. Alternanţele vocalice

Apar în flexiunea substantivului, a adjectivului şi a verbului. Ele se datorează influenţei unor terminaţii (-i, -e). Împreună cu acestea, marchează categoria genului, a numărului sau a persoanei. Alternanţa poate fi o diftongare (vocală/diftong> frumos/frumoasă) sau o monoftongare (diftong/vocală> floare/flori). În timpul flexiunii, pot alterna mai multe vocale> spăl/speli/spală.

 

 1. Diftongare

o/oa

 • subst. m. sg / f. sg un muncitor / o muncitoare, un profesor / o profesoară, un domn / o doamnă
 • subst. n. sg / pl un creion / două creioane, un telefon / două telefoane, un picior / două picioare
 • adj. m. sg / f. sg frumos / frumoasă, sănătos / sănătoasă, gros / groasă, gol / goală
 • vb ind. prez. 1/3 dorm / doarme, cobor / coboară, miros / miroase, cunosc / cunoaşte

e/ea

 • adj. m. sg / f. sg românesc / românească, englezesc / englezească, grec / greacă
 • Ind.prez. 3/Conj. prez. 3 înţelege / să înţeleagă, crede / să creadă, vorbeşte / să vorbească etc.

 

 1. Monoftongare

oa/o

 • subst. f. sg / pl o scrisoare / două scrisori, o floare / două flori, o şcoală / două şcoli
 • adj. m. f. sg / pl moale/moi

ea/e

 • subst. f. sg / pl o cafea / două cafele, o seară / două seri, o florăreasă / două florărese
 • adj. f. sg /pl întreagă/întregi, seacă/seci, deşteaptă/deştepte, creaţă/creţe
 • Ind. prez. 3/Conj. prez. 3 (a telefona) telefonează / să telefoneze, (a lucra) lucrează / să lucreze, (a întreba)întreabă / să întrebe, (a pleca) pleacă /să plece

 

 1. Alte alternanţe

a/ă

 • subst. f. sg / pl gară / gări, sală / săli, cămaşă / cămăşi, pasăre / păsări, flacără / flăcări

ă/a

 • vb ind. prez. 1,2/3 arăt, arăţi/arată< agăţ, agăţi/agaţă

ă/e

 • vb Ind. prez. 1/2 cumpăr / cumperi, număr / numeri, apăr / aperi, sufăr / sufer, spăl / speli

a/e

 • subst. f. sg / pl masă / mese, faţă / feţe, fată / fete, pată / pete, piatră / pietre, viaţă / vieţi
 • adj. m. sg / pl. Italian / italieni, canadian / canadieni, sirian / sirieni

e/a

 • adj. m. / f. / sg fiert / fiartă, biet / biată
 • vb Ind. prez. 1, 2, 3 iert, ierţi / iartă; şed, şezi / şade

ân/i

 • subst. n. sg / pl. cuvânt / cuvinte, mormânt / morminte, jurământ / jurăminte
 • vb Ind. prez. 1/2 vând / vinzi

ă/e/a

 • vb Ind. prez. pers. 1,2,3 (a spăla) spăl, speli, spală; (a învăţa) învăţ, înveţi, învaţă

o/oa/u

 • vb ind. prez. pers. 1,3,4 (a ruga) rog / roagă / rugăm; (a putea) pot / poate / putem

 

CONSOANE

În limba română sunt douăzeci şi două (22) de consoane.

 

 1. Alternanţele consonantice

Se manifestă, sub influenţa vocalelor i sau e, la substantive, adjective (sg/pl, m/f) şi verbe (pers.). Ele constau în alterarea consoanei/grupului consonantic care precedă aceste terminaţii.

c/ce, ci

 • subst. m. sg / pl mac / maci, porc / porci
 • subst. f. sg / pl amică / amice, bunică / bunici, vacă / vaci
 • subst. n. sg / pl ac / ace
 • adj. m. sg / pl mic / mici
 • adj. f. sg / pl mică / mici
 • vb ind. prez. 1/2 plec / pleci, încerc / încerci, urc / urci
 • vb ind./conj. 3 pleacă / să plece, încearcă / să încerce, urcă / să urce

g/ge, gi

 • subst. m. sg / pl fag / fagi, frag / fragi
 • adj. m. sg / pl drag / dragi, lung / lungi, larg / largi
 • adj. f. sg / pl dragă / dragi, lungă / lungi, largă / largi
 • vb ind. prez. ½ rog /rogi, adaug / adaugi, alerg / alergi
 • vb ind./conj. 3 roagă / să roage, adaugă / să adauge, aleargă / să alerge

t/ţ(i)

 • subst., adj. m. sg / pl bărbat înalt / bărbaţi înalţi, student deştept / studenţi deştepţi
 • vb Ind. prez.1/2 ascult / asculţi, discut / discuţi, cânt / cânţi, port / porţi

s/ş(i)

 • subst., adj.m. sg / pl urs / urşi, rus / ruşi, frumos / frumoşi, gras / graşi
 • vb Ind. prez.1/2 cos / coşi, ies / ieşi, apăs / apeşi

d/z(i)

 • subst., adj. m. sg / pl ghid / ghizi, surd /surzi, limpede / limpezi, brad verde / brazi verzi
 • vb Ind. prez. 1/2 aud / auzi, răspund / răspunzi, închid / închizi

z/j(i)

 • subst., adj. m. sg/pl obraz / obraji, mânz / mânji, viteaz / viteji, treaz / treji

 l/i

 • subst. m./f. sg / pl copil / copii, cal / cai, vale / văi, cale / căi •adj. m. sg/pl destul / destui, sătul / sătui, gol / goi, moale / moi

 n/i

 • vb Ind. prez. ½ (a pune) pun / pui, (a spune) spun / spui, (a rămâne) rămân / rămâi, (a veni) vin / vii

sc/şt

 • subst. f. sg / pl muscă/muşte, broască/broaşte, gâscă/gâşte, moluscă/moluşte
 • adj.m., f. sg / pl românesc, românească/româneşti< rusesc, rusească/ruseşti
 • vb Ind. prez. 1/2, 3 (a creşte) cresc / creşti, creşte; (a vorbi) vorbesc / vorbeşti, vorbeşte
 • vb Ind. prez. 1/2/3 (a căsca) casc/caşti/cască

st/şt

 • subst. m. sg / pl artist / artişti, chimist / chimişti, poliţist / poliţişti
 • adj. m. sg / pl trist / trişti, îngust / înguşti, prost / proşti
 • vb Ind. prez. ½ (a gusta) gust / guşti, (a asista) asist / asişti, (a insista) insist / insişti

str/ştr

 • subst. m. sg / pl ministru / miniştri, monstru / monştri, astru / aştri
 • adj. m. sg / pl albastru / albaştri, nostru / noştri, vostru / voştri, pedestru / pedeştri

şc/şt

 • subst. f. sg / pl ceaşcă / ceşti, puşcă / puşti, cuşcă / cuşti, găluşcă /găluşte
 • vb Ind. prez. 1/2 împuşc / împuşti, mişc / mişti, muşc / muşti, pişc / pişti
 • vb conj. 1/2, 3 să împuşc / să împuşti, să împuşte; să mişc / să mişti, să mişte

NOTĂ:

Acest material este un rezumat extras din Gramatica elaborată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, rezultat al proiectului Didactica limbilor moderne și a limbii române ca limbă străină în învățământul universitar. Strategii de aliniere la politica lingvistică europeană.

http://autodidact.granturi.ubbcluj.ro/ro/files/gramatica_ro.pdf

Anca Elena Răducan

Profesoară LCCR, Insulele Canare

Pin It on Pinterest

Share This